Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznej Estrady
Stołeczna Estrada zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznej Estrady.
Data publikacji strony internetowej: [2010-11-16] Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2010-11-16] Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych, brak mapy serwisu.
Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Powody wyłączenia:
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-23]
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Bartoń, e-mail:  estrada@estrada.com.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 849 32 86, +48 22 646 49 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu oraz wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Stołeczna Estrada wynajmuje pomieszczenia biurowe przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4/6 w Warszawie (02-027) od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.
Budynek, w którym znajduje się biuro Stołecznej Estrady usytuowany jest na ogrodzonym terenie i posiada ochronę.
Aby wejść na teren budynku, w którym znajduje się biuro Stołecznej Estrady należy zadzwonić dzwonkiem przy bramie i poczekać na otwarcie bramy przez ochronę budynku. Następnie należy udać się na wprost od bramy do wejścia budynku i kierować się na 2 piętro gdzie znajduje się biuro Stołecznej Estrady.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, ani windy.
W przypadku osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiającą dotarcie do biura Stołecznej Estrady,  prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr telefonu 22 849-32-86. Po przedstawieniu tematu, pracownik Stołecznej Estrady zejdzie na dół i udzieli wszelkich informacji w sprawie.
Do biura Stołecznej Estrady można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się na miejskich ogólnodostępnych miejscach parkingowych wzdłuż ul. Niemcewicza.
Dojazd transportem publicznym do Stołecznej Estrady:
1.  od ul. Grójeckiej dojazd tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 24, 25 (przystanek tramwajowy Ochota Ratusz lub Plac Narutowicza)  następnie trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku. Dojazd autobusem linii 157, 517, 521 przystanek Pl. Narutowicza 01.
2. od ul. Raszyńskiej dojazd autobusem linii 175 i 128  (przystanek autobusowy Raszyńska 01) następnie dojście kilkaset metrów do samego budynku.
3. od ul. Filtrowej dojazd tramwajem nr 1, 7, 9, 14, 15, 25, 36 (przystanek tramwajowy Raszyńska 03) następnie dojście kilkaset metrów do samego budynku.
Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Niemcewicza róg z ul. Grójecką.
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa